شرکت جهان دانش ایمن  (JDI) همیشه پیشرو و طلایه دار ارائه خدمات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) ،ارزیابی استراتژیک محیط زیست)SEA( و ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی)ESIA( بوده است. همچنین بیشترین خدمات را به صنایع سنگین ، مزارع بادی، برق آبی، نیروگاه های گرمایی، خطوط انتقال، استخراج معادن و زیرساخت ارائه نموده است. بیشترین تمرکز ما بر روی ارائه راهکارهایی جهت کاهش اثرات و گاها جبران اثرات منفی ناشی از فعالیت ها بر روی محیط زیست هم در فاز ساخت و ساز و هم در فاز بهره برداری است.